EUR


REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

(REKLAMAČNÝ PORIADOK)

vzťahujúce sa na tovar predávaný spoločnosťou LIDES s.r.o. ako Predávajúcim

 

 

1. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim podľa tohto reklamačného poriadku sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, t.j. koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka SR v prípade, že kupujúci je spotrebiteľom.

 

2. Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v Kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

 

3. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený prostredníctvom E-obchodu na www.ledtechnologia.sk, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.


4. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak.


5. Pri svetelných zdrojoch Predávajúci udáva priemernú dobu životnosti zdroja. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého len výrobca predpokladá bezproblémové použitie svetelného zdroja. Záručnú dobu upravuje výrobca svetelného zdroja.


6. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci má právo reklamovať vadný tovar do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.


7. Kontrola tovaru pri prevzatí:


 • Pri osobnom odbere Predávajúci neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.
 • V prípade  zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je Kupujúci povinný skontrolovať tovar pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo neúplnosť zásielky (počet balíkov a kusov) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktuje prepravcu a spíše zápis o škode. Na uzatvorenie dopravného poistenia je Predávajúci povinný iba na výslovnú žiadosť Kupujúceho. Náklady znáša Kupujúci.
 • Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškriabanie, prasknutie, zlomenie...) Predávajúci akceptuje do 24 hod. po prevzatí zásielky Kupujúcim. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad.
 • Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu.
 • Kupujúci je zodpovedný za kontrolu sériových čísiel tovaru a čísel vyznačených na dodacom liste a pokiaľ zistí rozdiel, je povinný Predajcu kontaktovať do troch dní od prevzatia tovaru. 


8. Záručný servis sa uplatňuje v sídle Predávajúceho LIDES s.r.o., ak Predávajúci neurčí inak a to tak, že Kupujúci vyplní reklamačný formulár a doručí ho Predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí Predávajúci a jeho podobu/vzor umiestni v E-obchode na www.ledtechnologia.sk


9. Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy Kupujúci splní nasledujúce podmienky:

 • doručenie reklamačného formulára Predávajúcemu osobne, poštou alebo e-mailom
 • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva v pôvodnom obale do sídla Predávajúceho, ak Predávajúci neurčí inak. Náklady na dopravu do miesta reklamácie znáša Kupujúci.
 • predloženie dokladu o zaplatení, dodacieho listu, montážneho listu, prípadne servisnú knižku t.j. doklady, z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru, výrobné číslo tovaru a deň prevzatia odberateľom
 • predloženie dokladov o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou
 • doručenie podrobného popisu chyby, prípadne hlásenie o chybe a meno servisného technika, ktorý chybu overil.
 • v prípade doručenia reklamácie do servisu s niektorou prepravnou službou musí byť tento balík zreteľne označený ako "REKLAMÁCIA".

       Pri nedodržaní týchto bodov Kupujúcemu nebude reklamácia uznaná a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho.

 

10. Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej Predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži Kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

 

11. Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá Kupujúcemu písomný doklad. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

12. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru či zľavou z kúpnej ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. V prípade uznanej reklamácie náklady na dopravu tovaru Kupujúcemu znáša Predávajúci.

 

13. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí, pričom je viazaný rozhodnutím Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob uplatnenia reklamácie bude Kupujúcemu oznámený.

 

14. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

 

15. Pri neoprávnenej reklamácii budú  Kupujúcemu účtované všetky náklady Predávajúceho spojené s jej vybavovaním (náklady tretej osoby vykonávajúcej servis, náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady na prepravu medzi Kupujúcim, Predávajúcim a tretími osobami na odborné posúdenie vady). Kupujúci je povinný do 30 dní od prijatia zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie od Predávajúceho uhradiť všetky tieto náklady na účet Predávajúceho.

 

16. Vylúčenie zo záruky:

 

a)     Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých  bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

b)    Kupujúci nemá právo uplatniť záruku ak nepredloží doklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list a kompletný tovar s príslušenstvom v originálnom balení. Pri nedodržaní tejto požiadavky nesie Kupujúci plnú zodpovednosť za škodu vzniknutú na tovare pri preprave a manipulácii z dôvodu neoriginálneho obalu. Ak bude z tohto dôvodu tovar poškodený, nebude tovar k reklamácii prijatý a bude Kupujúcemu zaslaný späť na jeho náklady.

 

c)       Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté:


  • ak má tovar poškodené alebo odstránené výrobné číslo
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim po jeho prevzatí
  • použitím neautorizovaného spotrebného materiálu
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, teplotou, prašnosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi, pre ktoré je tovar určený
  • neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním, chybnou obsluhou, alebo zanedbanou starostlivosťou o tovar
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s dokumentáciou, či všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou, atmosférickou elektrinou alebo inými vonkajšími vplyvmi
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
  • zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN.


d)      Ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zlacnený alebo použitý, poskytuje sa záruka len v prípadoch výslovne uvedených.

 

17. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok. Akékoľvek zmeny  nadobúdajú účinnosť dňom  ich zverejnenia na www.ledtechnologia.sk.

 

18. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim  a je pre obe zmluvné strany záväzný.